Gebruikersvoorwaarden Yorskillz B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing op het gebruik van alle websites, apps en/of accounts (hierna Digitale Diensten of afzonderlijk Digitale Dienst) van Yorskillz.

Yorskillz BV is gevestigd aan de Gasthof 2, 2134 BX Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83988769

1.2 Door gebruik te maken van een Digitale Dienst van Yorskillz, aanvaard je deze voorwaarden.

Yorskillz kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, Op jouw gebruik van een Digitale Dienst zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarde van toepassing, wij verzoeken dan ook om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

 

 Artikel 2 – Definities

 2.1 Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot de Digitale Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam (het e-mailadres van Gebruiker) en het wachtwoord bevat het Account het Profiel van de Gebruiker.

2.2 Content: audiovisueel materiaal, zoals films, trailers en previews.

2.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die een registratie/abonnement heeft afgesloten bij Yorskillz.

2.4 Partijen: Yorskillz en Gebruiker gezamenlijk.

2.5 Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en

geslacht.

2.6 Voorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

2.7 Website: de Website van yorskillz, te vinden op www.yorskillz.com

 

 Artikel 3 – Account

 3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Yorskillz dient de Gebruiker een Account aan te maken door op de Website op ‘Aanmelden’ te klikken. Je kunt dit account gebruiken voor al onze digitale diensten.

3.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren voor het Yorskillz ID. Wanneer Gebruiker de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt kan deze met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) zich registreren en gebruik maken van de Dienst.

3.3 Door in te loggen in zijn Account kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen en de gewenste betaalmethode kiezen.

3.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bij het aanmaken van een Account dienen de volgende gegevens ingevuld te worden: voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht.

3.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die met de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker.

Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Yorskillz kan worden toegerekend. Bescherm jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen, je bent als gebruiker zelf verantwoordelijkvoor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via info@yorskillz.com zodat wij jouw account kunnen blokkeren.

3.6 Yorskillz behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te verwijderen of te deactiveren als het daar gegronde redenen voor heeft.

3.7 Yorskillz kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven.

3.8 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van Yorskillz van toepassing Yorskillz BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

 Artikel 4- Toegang tot de Dienst en ontbindingsrecht Gebruiker

 

4.1 Voor betaalde diensten van Yorskillz geldt dat recht op toegang tot de Content ontstaat nadat Yorskillz de betaling van de Gebruiker heeft ontvangen.

4.2 Indien een Gebruiker separate Content heeft gehuurd via de Yorskillz dienst heeft de Gebruiker 48 uur de tijd om de betreffende Content te bekijken.

4.3 De Content kan bekeken worden op verschillende Apparaten met een maximum van twee (2) Apparaten per Gebruiker in een gegeven periode.

4.4 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van gehuurde of gekochte Content op de verschillende soorten Apparaten zoals pc, smart TV, tablet, smartphone en gameconsole zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van Yorskillz wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

4.5 De levering van Content vangt aan zodra de Gebruiker op de afspeelknop klikt waarmee de Content kan worden bekeken. Gebruiker verleent door het drukken op de afspeelknop toestemming voor het direct leveren van de Content. Gebruiker stemt er bovendien mee in dat zijn/haar recht op intrekking dan verloren gaat 

 

Artikel 5 – Prijzen, betaling en condities

 5.1 Alle door Yorskillz gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

5.2 Yorskillz behoudt zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen.

Yorskillz biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat een transactie is voltooid.

5.3 Indien de Gebruiker gebruik maakt van een betaalde dienst van Yorskillz is Yorskillz gerechtigd om het verschuldigde bedrag, afhankelijk van de door Gebruiker gekozen betaalmogelijkheid, , van zijn/haar bankrekening of creditcard af te schrijven. Afhankelijk van de Apparaten kunnen Gebruikers betalen via derden.

5.4 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.

5.5 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer Yorskillz niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is Yorskillz, al dan niet via derden gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

5.6 Gebruiker is zijn schuld kwijt van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Yorskillz onvoorwaardelijk is ontvangen.

5.7 Gebruiker geeft Yorskillz toestemming om, al dan niet via derden alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze. 

 

Artikel 6 – Gebruikers bijdragen

 6.1 Indien je via een Digitale Dienst informatie gegevens, afbeeldingen, video en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (hierna een “Bijdrage”), zal de Bijdragen in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Bovedien garandeer je hierbij dat je geen compuer virussen zal introduceren dan wel verspreiden via de Digitale Diensten of ander acties zal ondernemen die enige functionaliteit van de Digitale Diensten zouden kunnen aantasten en/of inbreuk zouden kunnen maken op de beveiliging van de Digitale Diensten. Verder garandeer je dat de bijdragen geen inbreuk maat op intellectuele eigendoms rechten van derden. In het geval dat je Bijdragen een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeere je ons dat je daarvoor zover nodig toestemming van deze derde hebt gekregen. Je vrijwaart Yorskillz van alle mogelijk aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren van een Bijdrage.

6.2 Door het insturen, plaatsen uploaden van jouw bijdragen, geef je Yorskillz met betrekking tot deze Bijdrage een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media, je doet hierbij tegenover Yorskillz voor zover dat wettelijk mogelijk is afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten. Door het in licentie geven van jouw bijdrage, is Yorskillz bevoegd de bijdrage wereldwijd te gebruiken en onbeperkt te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio en televisieprogramma’s, social media en websites.

6.3 Het is voor Yorskillz niet mogelijk om alle bijdragen vooraf te controleren. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via de Digitale Diensten aangeboden Bijdragen. Wij behouden ons het recht voor de bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen

 

Artikel 7 – Licentie

 7.1 Indien Gebruiker gebruik maakt van een Dienst van Yorskillz verkrijgt de Gebruiker een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie om de gekozen Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.

7.2 Al het gebruik van de Content anders dan in deze Voorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

7.3 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.

7.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

7.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).

7.6 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Diens

 

Artikel 8 – Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de digitale Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Yorskillz en/of de licentiegevers van Yorskillz. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Zonder toestemming van Yorskillz is het niet toegestaan om (delen van) de digitale diensten te kopieren, elders in te laden of de merken van Yorskillz te gebruiken. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

8.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Yorskillz of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Yorskillz of haar leveranciers/licentiegevers.

8.3 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Yorskillz en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden.

Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

  • De Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan

Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;

  • Te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content

en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Yorskillz aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;

  • De Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
  • het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren,

kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

  • de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Yorskillz sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Yorskillz.

Yorskillz verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Yorskillz aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

 

9.2 Yorskillz kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Yorskillz en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.

9.3 Ieder aanbod van Yorskillz, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend.

9.4 De Digitale Diensten worden met grote zorg samengesteld, Yorskillz kan echter niet garanderen dat de Digitale Diensten altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken. Yorskillz behoudt zich het recht voor de Digitale Diensten (onaagekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zodar dat daar enige rechten aan kan ontleend worden en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade. Yorskillz is niet gehouden tot vervanging of beschikbaar stellen van een andere Digitale Dienst indien een Digitale dienst (Onaangekondigd) tijdelijk of permannet gestaakt is. Yorskillz is evenmin gehouden tot het maken van Back-up kopieen van gegevens die opgeslagen zijn door jou op onze Digitale Diensten.

9.5 Beweringen en meningen die worden geuit via de Digitale Diensten, zijn niet noodzakelijkerwijs de beweringen en meningen van Yorskillz. Yorskillz is niet verantwoordelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen (waaronder tevens begrepen advertenties) die jij of derde via de Digitale diensten plaatsen of verschaffen. Yorskillz behoudt zich het recht voor om (onaagekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die via een Digitale Dienst zijn gepubliceerd.

9.6 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Yorskillz ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

9.7 Yorskillz is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de Digitale Diensten, ander websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks. We rade dan ook aan de (gebruikers)voorwaarden en de privacyverklaring van die website of (social)media die je via een Digitale Dienst bezoekt, goed te lezen.

9.8 Yorskillz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

9.9 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 48 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Yorskillz op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Yorskillz voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

 

Artikel 10 – Beëindiging

 10.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Yorskillz het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Yorskillz het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de transactie of eerdere transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 7 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

10.2 Yorskillz behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Yorskillz Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de transactie of de Dienst.

 

Artikel 11 – Overdracht

11.1 Yorskillz heeft het recht de Digitale Diensten (gedeeltelijk of helemaal) over te dragen aan een niet aan Yorskillz gelieerde onderneming. In alle gevallen behout Yorskillz het recht een eigen kopie van de Digitale Diensten te behouden en te gebruiken. In geval van een overdracht zal hiervan via de Digitale Diensten melding worden gemaakt.

 

Artikel 12 – Toepasselijkheid Voorwaarden

 12.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Yorskillz ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.

12.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

12.3 Yorskillz behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Yorskillz is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.